Beleidsplan 2019 – 2022

Stichting Imdesto Foundation (hierna: de Stichting), is opgericht op 24 september 2013 en is gevestigd in Amsterdam. De Stichting beoogt uitsluitend het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De Stichting heeft de ANBI-status op 24 september 2014 verkregen.

 

1. Doelstelling

  • het ondersteunen van initiatieven gericht op onderwijs en cultuur in Amsterdam en voorts al hetgeen met het voorstaande verband houdt in de ruimste zin van het woord.

2. Het bestuur

2.1 Het bestuur van de Stichting is samengesteld en bestaat thans uit de volgende leden:

  • mevrouw drs. M. Stoop
  • de heer drs. R.W. Pieters
  • mevrouw drs F.A. Peper
  • mevrouw drs J.M.C. Sprenger

2.2 Het bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geoordeeld doch ten minste een keer per jaar, onverminderd besluitvorming door middel van schriftelijke- dan wel telecommunicatie.

 

3. Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit:

  • het financieel ondersteunen van projecten en personen op het gebied van cultuur en onderwijs in de regio Amsterdam.

4. Fondsenwerving

Het vermogen wordt verworven uit onder andere:

  • Schenkingen

5. Vermogensbeheer

De Stichting beheert haar vermogen zelf.

 

6. Administratie

De dagelijks bij te houden financiële administratie en de opstelling van de jaarstukken is toevertrouwd aan het bestuur en deze worden jaarlijks gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen deskundige.

7. Besteding/toekenning van fondsen

7.1 De Stichting zal vrijwel het volledig netto rendement op het vermogen maar ten minste 90 % daarvan gebruiken om te besteden conform haar doelstellingen. Een en ander met zo veel mogelijk behoud van het stamkapitaal conform de wensen van de schenkers.

7.2 Het beleid zal zijn gericht op rechtstreekse ondersteuning van daartoe in aanmerking komende projecten.

7.3 Zij dienen tijdig voor de start van het beoogde project schriftelijk te worden ingediend.

7.4 Bij elke aanvraag zal bekeken worden of het project/verzoek past binnen de doelstelling. Aanvragen dienen goed gemotiveerd en degelijk onderbouwd te worden.

7.5 De Stichting streeft ernaar zsm na ontvangst van de volledige aanvraag een uitspraak te doen over het al dan niet toekennen van een gift.

7.6 Er is geen beroep mogelijk op het besluit

 

8. Transparantie en verantwoording

De Stichting zal op de website alle gegevens publiceren waarvan de wet vereist dat deze door Algemeen Nut Beogende Instellingen openbaar gemaakt dient te worden.