Beleidsplan 2019-2022

Stichting Imdesto Foundation (hierna: de Stichting), is opgericht op 24 september 2013 en is gevestigd in Amsterdam. De Stichting beoogt uitsluitend het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De Stichting heeft de ANBI-status in 2014 verkregen, RSI nummer 8532.02.655.

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel:

  • Het ondersteunen van initiatieven gericht op onderwijs en cultuur in de regio Amsterdam
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande verband houdt in de ruimste zin van het woord

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting is samengesteld en bestaat thans uit de volgende leden:

  • mevrouw drs. Marjan Stoop;
  • de heer drs. Ronald William Pieters;
  • mevrouw F.A. Peper

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geoordeeld doch ten minste een keer per jaar, onverminderd besluitvorming door middel van schriftelijke- dan wel telecommunicatie.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting bestaan uit:

  • het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur en onderwijs, met name in de regio Amsterdam.

Fondsenwerving

Het vermogen wordt verworven uit:

  • Schenkingen 

Vermogensbeheer

De Stichting beheert haar vermogen zelf. Saldo zie financieel jaarverslag

Administratie

De dagelijks bij te houden financiële administratie en de opstelling van de jaarstukken is toevertrouwd aan de penningmeester en deze worden jaarlijks gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen deskundige.

Besteding/toekenning van fondsen

De Stichting zal vrijwel het volledig netto rendement op het vermogen maar ten minste 90 % daarvan gebruiken om te besteden conform haar doelstellingen. Een en ander met zo veel mogelijk behoud van het stamkapitaal conform de wensen van de schenkers.

Het beleid zal zijn gericht op rechtstreekse ondersteuning van daartoe in aanmerking komende projecten. Er zal sprake dienen te zijn van een belangrijke mate van persoonlijke verantwoordelijkheid van de ontvanger ten aanzien van de besteding. Direct of indirect zal telkens een persoon daarop aangesproken kunnen worden.

Aanvragen dienen goed gemotiveerd en degelijk onderbouwd te worden.  Zij dienen tijdig, dat wil zeggen zo mogelijk ruim voor de start van het beoogde project schriftelijk te worden ingediend.  Zij zullen kritisch en op basis van goed vertrouwen worden beoordeeld.

Bij elk project waarvoor een ondersteuning wordt gevraagd is het doel van het project het belangrijkste criterium op basis waarvan het bestuur van de Stichting de aanvraag beoordeelt.

De Stichting streeft ernaar om binnen drie maanden na ontvangst van de volledige aanvraag een uitspraak te doen over het al dan niet toekennen van een gift.

Transparantie en verantwoording

De Stichting zal op de website www.imdesto.nl alle gegevens publiceren waarvan de wet vereist dat deze door Algemeen Nut Beogende Instellingen openbaar gemaakt dienen te worden.

Het bestuur zal van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Jaarlijks zal het bestuur de balans en de staat van baten en lasten van de stichting maken en vaststellen.

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

In het geval van opheffing van de Stichting zal het vermogen dat overblijft wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.